I Ur och Skur Väderlekens förskola

Verksamhet

2010-cirkel-11.jpg

För att en verksamhet ska få kalla sig I Ur och Skur ställs en rad krav. Friluftsfrämjandets kriterier för verksamheten, I Ur och Skurs pedagogiska ide' och gällande läroplan måste följas.
Kvaliteten i verksamheten säkerställs genom regelbunden rapportering, uppföljning och utvärdering. Ledarna genomgår även grundutbildning I Ur och Skur ( universitet/ högskola, 7,5 poäng), friluftsfrämjandets ledarutbildningar, fortbildningar och deltar i Friluftsfrämjandets nätverksträffar.

Mål I Ur och Skur
I Ur och Skurs mål är att med Läroplanen för förskolan Lpfö 18 som grund för Utbildningen ge varje barn:

• förutsättningar att utveckla intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla
• förutsättningar att utveckla kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
• förutsättningar att utveckla kunskap om en hållbar livsstil
• stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
• möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
• förutsättningar att utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

CIRKELN - I Ur och Skurs modell för förskolepedagogik

I Ur och Skurpedagogiken i förskolan

Barnet i centrum: Cirkeln är en modell som visar I Ur och Skurs arbetsplan och består av åtta olika tårtbitar kring barnet som står i centrum. Alla bitar är lika viktiga men kan ta olika mycket tid och utrymme.Friluftsfrämjandets barn och ungdomsverksamhet: I Ur och Skur arbetar efter Friluftsfrämjandets tankar om att barnets behov av rörelse och upplevelser tillfredställs i en miljö som inte behöver vara tillrättalagd. Friluftsfrämjandets verksamsamheter skogsknopp, skogsknytte och skogsmulle finns integrerat i vår verksamhet.Föräldrasamverkan: En god samverkan mellan ledare och föräldrar skapar trygghet och ansvarskänsla. Föräldrasamverkan är en viktig del inom I Ur och Skur och att vara delaktig i sitt barns förskoleverksamhet skapar förståelse och bidrar till att vi kan nå så långt som möjligt med det enskilda barnet.Olika uttrycksmedel: Inom I Ur och Skur strävar man efter att använda så många sinnen som möjligt vid inlärning. Vi använder oss av naturen och olika naturmatrial i vår verksamhet.Åldersblandade grupper: Åldersblandade grupper ger barnen insikt i samarbete, hjälpsamhet, empati och självständighet. Det ger en stor trygghet för de yngre barnen, som på ett naturligt sätt får lära känna de äldre. Åldersintegrerade barngrupper gör det lättare att utgå från barnens mognad istället för deras biologiska ålder.

Lek av olika slag: Lekens betydelse är viktig. Det är i leken barnen lär sig förstå omvärlden. I leken förenas inlärning, rörelse och glädje i samspel med andra barn och vuxna. Kroppsuppfattningen blir god och självförtroendet stärks när man behärskar sin kropp. Naturen erbjuder fantastiska möjligheter att träna muskler, smidighet och balans. Leken måste ges mycket tid och plats.

Medagerande, medupplevande ledare: Barn som vistas mycket i naturen får en naturlig lust att börja undersöka, fundera och reflektera. Då behöver de ledare som är medupptäckande, medagerande, medundersökande och medupplevande. Barn och ledare känner samhörighet i lärandet om de söker kunskap tillsammans.

Tema/Projekt: Inom I Ur och Skur arbetar man vissa delar av tiden i projektform. Man utgår alltid från barnets behov, deras upptäckter och tidigare erfarenheter. I projekten ingår leken, upplevelserna, äventyret, friluftslivet, naturen, olika uttrycksmedel samt alla sinnen.

Upplevelsebaserat lärande: När man upplever med hela kroppen och alla sinnen befäster man kunskap på ett djupare sätt. Upplevelser skapar lust och nyfikenhet. Verksamheten utgår från barnens erfarenheter, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskap.