I Ur och Skur Väderlekens förskola

Våra grupper

Hos oss liksom på de flesta I Ur och Skur förskolor så jobbar man med åldersblandade grupper.
Lång erfarenhet säger att barn i olika åldrar har mycket att lära av varandra. Åldersblandade grupper ger barnen insikt i samarbete, hjälpsamhet, empati och självständighet. Det ger en stor trygghet för de yngre barnen, som på ett naturligt sätt får lära känna de äldre.
Åldersintegrerade grupper gör det lättare att utgå från barnens mognad istället för deras biologiska ålder.
Vid vissa tillfällen/ aktiviteter samt vid skogsdagar så delas barnen in i åldershomogena grupper. Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle, för att vi lättare ska kunna möta barnen efter deras ålder och mognad.
I Ur och Skur strävar efter att barn får vara barn. Det är viktigt att man inte skyndar på dem att bli skolmogna långt innan det är dags att bli det. Leken värdesätts högt långt upp i åldrarna.
Friluftslivet med trygga ledare är vårt redskap att utveckla barnen socialt. De tränas i att ta hänsyn till varandra, förstå varandras olikheter och se varandras skiftande förmågor.
Barnen tränas också i självständighet och att klara saker på egen hand. De uppmanas att våga prova, testa och sedan klara av små och stora utmaningar.